Поверителност

Много се радваме, че проявихте интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на VITO AG. Използването на интернет страниците на VITO AG е възможно без никакви указания за лични данни; обаче, ако субектът на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да се наложи. Ако обработката на лични данни е необходима и няма законова основа за такава обработка, обикновено получаваме съгласие от субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги трябва да е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие с държавата- специфични разпоредби за защита на данните, приложими за VITO AG. Чрез тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни се информират чрез тази декларация за защита на данните за правата, на които имат право.

Като администратор, VITO AG е приложил множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, по интернет преносът на данни може по принцип да има пропуски в сигурността, така че може да не се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина всеки субект на данни е свободен да прехвърля лични данни към нас чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на VITO AG се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали първо да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме, inter alia, следните условия:

 • а) Лични данни

  Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“). Различимо физическо лице е този, който може да бъде идентифициран пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните и др. генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

 • б) Субект на данните

  Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

 • в) Обработка

  Обработката е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организация, структуриране, съхранение, адаптация или промяна, търсене, консултации или не , използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • г) Ограничаване на обработката

  Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхното обработване в бъдеще.

 • д) Профилиране

  Профилиране означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с представянето на това физическо лице на работа, икономическа ситуация , здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

 • е) Псевдонимизация

  Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат приписвани на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на техническа и организационна мерки за гарантиране, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 • g) Контролер или контролер, отговорен за обработката

  Контролер или администратор, отговорен за обработването, е физическото или юридическото лице, публичният орган, агенцията или друг орган, който сам или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата на такава обработка са определени от законодателството на Съюза или на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени от законодателството на Съюза или на държавите-членки.

 • з) процесор

  Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на сътрудника


Свържете се с нас

Ако имате въпроси, обратна връзка или идеи, които искате да споделите, изпратете ни съобщение или ни се обадете:

Phone: +49 7461 962890

VITO AG
Eltastraße 6
78532 Tuttlingen
Germany

#vitofilter